Ажилд сонгон шалгаруулах арга барил сүүлийн жилүүдэд эрчимтэй хувьсан өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч шалгаруулалтын үйл явц нь зардал ихтэй, амжилтгүй байх тохиолдол улам бүр нэмэгдсээр байна. Энэ нь ажилд горилогчийн хувийн онцлог шинж чанар, зан байдал, мотиваци, сонирхол зэрэг сонгон шалгаруулагчийн орхигдуулдаг мэдээллүүдээс шалтгаалж байна.

Ярилцлага нь дангаараа ажил мэргэжлийн амжилтыг урьдчилан таамаглах магадлал багатай.

Гэсэн хэдий ч олон тооны судалгаанаас үзэхэд ярилцлагыг сэтгэл зүйн үнэлгээтэй хослуулах нь амжилтын хувийг нэмэгдүүлж, алдаа гаргах магадлалыг 24%-иар бууруулж байгаа нь харагдаж байна. Карьер хөгжийн төвийн сэтгэл зүйн үнэлгээ нь ажилд горилогчийн чадамжийг тодорхойлох гол түлхүүр мэдээллийг өгөхөөс гадна үр дүнтэй шийдвэр гаргах боломжийг нэмэгдүүлдэг.

 

БИДНИЙ ШИЙДЭЛ

Бид ажилд шаардлагатай хувийн онцлог шинж чанар, мотиваци, ирээдүйн зан араншинг оновчтой таамаглахын тулд ярилцлагыг олон төрлийн үнэлгээтэй хослуулахыг санал болгож байна. Ингэснээр сонгон шалгаруулах үйл явцыг хамгийн үр дүнтэй арга барилаар явуулах боломжтой нь батлагдаад байна. Central Test-н ажилд сонгон шалгаруулах үнэлгээ нь танд ялгаварлахгүй байдлаар шийдвэр гаргах үйл явцыг хялбарчлах бодит үзүүлэлтүүдийг харуулах болно.

Ач холбогдол:

  • Ажилд горилогчийн хувийн онцлог зан чанарын талаар зөв шинжилгээ хийх ярилцлагын асуултууд гаргана.
  • Танай байгууллагын үнэ цэнэд тохирох ажилд горилогчийг сонгоно.
  • Ажилд горилогчийн мотиваци, сонирхол, ажлын орчин хоорондоо харилцан уялдаатай болохыг харуулна.
  • Ажлаас гарах ажилтны тоо өндөр байгаагаас болж байгууллагад гарч буй зардлыг бууруулна.

 

MАНАЙ ҮНЭЛГЭЭГ ЯАГААД СОНГОХ ХЭРЭГТЭЙ ВЭ?

Манай үнэлгээ шинжлэх ухааны үндэслэлээр баталгаажиж Олон улсын Сорилын хороо, Британийн Сэтгэл судлалын Нийгэмлэг, Америкийн Сэтгэл судлалын Холбооны олон улсын стандартад нийцсэн.