Борлуулалтын чадварыг үнэлэх сорил нь борлуулалтыг амжилттай явуулахад шаардлагатай сэдэл, ур чадвар, чадавхийг тодорхойлно. Уг сорил нь ажлын сонгон шалгаруулалтад зайлшгүй хэрэгцээтэй арга хэрэгсэл болохын зэрэгцээ борлуулалтын ажилтнуудын сургалт, байгууллагын дотоод хөдөлгөөн, хяналтыг хийхэд ашиглагдана.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Карьерын удирдлага, сургалт
 • Борлуулалтын ажилтнуудын хяналт
 • Борлуулалтын болон бизнес хөгжлийн ажилтнууд, MBA оюутнууд
 • 83 асуулт
 • 20 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Борлуулалтын чадамжийг тодорхойлогч үзүүлэлт
 • Ерөнхий чадвар
 • График
 • Хувь хүний онцлог шинжид тохирсон тайлбарууд
 • Чадварын дүгнэлт
 • Борлуулалтын албан тушаал, чиг үүргүүдэд горилогчийн чадвар хэр нийцтэй байгааг шалгах
 • Компанийн байр суурьтай горилогчийн чадвар нийцэж байгааг шалгах