Бизнесийн англи хэлний сорил нь оролцогчийн Англи хэлээр ойлгох, харилцах, ялангуяа бизнесийн орчинд Англи хэлээр харилцах чадварыг бодитойгоор үнэлэх боломжийг олгоно. Сорил нь оролцогчийн Англи хэлний мэдлэгийг уншиж ойлгох, үгсийн сан, дүрэм гэсэн 3 үзүүлэлтээр үнэлнэ.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Коллеж болон бизнесийн сургуулиудын элсэлтийн шалгалт
 • Сургалт, дотоодын шилжилт хөдөлгөөн
 • Оюутан, бизнесийн англи хэлний мэдлэгээ дээшлүүлэх сонирхолтой хүн бүрт
 • 60 асуулт
 • 40 минут
 • Англи хэл дээр
 • Англи хэл дээр уншиж, бичигдсэн мэдээллийг ойлгох чадвар, олон улсын орчинд харилцаж, ойлголцоход шаардагдах дүрэм, үгсийн сангийн мэдлэг гэсэн 3 гол үзүүлэлтээр дүгнэнэ
 • Байх ёстой түвшинд үндэслэн 0-20 хүртэл оноо өгөх
 • Үр дүнг товч харуулсан график
 • Үзүүлэлт бүрээр өгсөн оноо
 • Оноо бүрт дэлгэрэнгүй тайлбар