Ажил мэргэжлийн сонирхол, карьерийн чиг баримжааг тодорхойлох тест - VOCATION / OII  нь John Holland-н REASEC загвар дээр үндэслэн ажил мэргэжлийн сонирхлын 6 хэв шинжийг тодорхойлдог. Үүнийг цааш 12 чиглэлээр дэлгэрүүлэн шинжилж, тухайн хүнийг тодорхойлж буй үзүүлэлтүүдийг 138 ажил мэргэжилтэй тохиромжтой байдлыг гаргадаг.

 • Мэргэжил сонголтоо зөв хийхэд
 • Байгууллага доторхи шилжилт хөдөлгөөн
 • Сургалт
 • Ажилд шалгаруулан авах
 • ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчид, оюутан болон өөрийн авьяас чадварыг нээх, мэдлэгээ сорих сонирхолтой хүн бүхэнд
 • 84/60 асуулт
 • 12-15 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • 12 үндсэн үзүүлэлтийг харуулсан график
 • Хувь хүн бүрт тохируулан санал, зөвлөмж өгөх
 • Ерөнхий болон нэгтгэсэн профайлууд
 • 138 төрлийн ажлыг оролцогчын ур чадвартай нийцэх байдлыг шалгах