Ажилтны хандлага, ур чадварыг тодорхойлох тест нь суурь зан чанарын үнэлгээний хамгийн сүүлийн хувилбар бөгөөд сэтгэлзүйн үнэлгээний хамгийн сүүлийн үеийн арга болох “Thurstonian IRT”-г ашиглан боловсруулж, баталгаажсан болно. Энэ нь эсрэг тэсрэг 14 үзүүлэлтийг хэмжиж (жишээлбэл, бие даасан байдал эсвэл багаар ажиллах сонирхол) түүнд суурилсан суурь зан чанар, сэдэлжилтийн 28 төрх байдлын дүн шинжилгээг гаргадаг.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Дотоод шилжилт хөдөлгөөн хийх
 • Карьер хөгжүүлэлт
 • Багийн нягт уялдаа холбоо
 • Төгсөгчид, дунд шатны мэргэжилтнүүд, дунд шатны менежерүүд
 • 112 асуулт
 • 12-15 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Хувь хүний онцлог бүрт тохирсон зөвлөгөө
 • Давуу талууд, байж болох сул талууд болон хөгжүүлэх шаардлагатай ур чадваруудын дүн шинжилгээ
 • 28 төрх байдлын дүн шинжилгээ
 • 138 ажил мэргэжилд тохирох байдлын харьцуулалт
 • Байгууллага доторхи албан тушаалуудад тохирох байдал
 • Ажлын байран дахь 22 өрсөлдөх ур чадварын харьцуулсан үнэлгээ