ШАЛТГААНТ ХОЛБОО ХАМААРЛЫГ ТОГТООХ ОЮУНЫ ЧАДАМЖИЙН ТЕСТ нь ажил горилогчийн зүй тогтлын, тоон болон үгийн шалтгаант холбоо хамаарлыг ойлгох чадамжийг (IQ) үнэлнэ. Энэхүү сорил нь бодитой шалгуурт үндэслэн ажлын сонгон шалгаруулалтад оролцогчдыг хооронд нь харьцуулах замаар ажилд авах шийдвэрийг илүү оновчтой болгоход тусалдаг. Шалтгаант холбоо хамаарлыг тогтоох оюуны чадамжийн сорилын богино хувилбар болох R20 нь дээд сургууль төгсөөгүй буюу суралцаж байгаа хүмүүст тохирсон юм.

  • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
  • Ажилтнуудын үнэлгээ, байгууллага доторхи шилжилт хөдөлгөөн
  • Коллеж, бизнесийн сургуулиудын элсэлтийн шалгалт
  • Ажил хайгч, ажилтнууд болон оюутнууд
  • 42 асуулт
  • 20-35 минут
  • Монгол, Англи хэл дээр
  • Таны IQ, зүй тогтол, тоон болон үгэн учир шалтгааны олох чадамжийн оноо
  • Үнэлсэн хүчин зүйлсийн талаархи ерөнхий тайлбар
  • Дэлгэрэнгүй үр дүн, зөвлөмж