Бизнес эхлүүлэх, эрхлэх ур чадварын сорил нь хувь хүний зан төлөв, сэдэлжүүлэх хүчин зүйл болон ур чадвар, ажлын туршлагыг үнэлэн бизнес эхлүүлэх, бизнес эрхлэх ур чадварын түвшинг тогтооно.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Ажилтнуудын үнэлгээ
 • Байгууллага доторхи шилжилт хөдөлгөөн
 • Карьер хөгжлийн зөвлөгөө
 • Менежерүүд, удирдлагууд
 • Бизнес эхлүүлэхээр төлөвлөж буй хүмүүст
 • 85 асуулт
 • 20-35 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • Бизнес эрхлэх үндсэн ур чадварын Ерөнхий оноо
 • Сорил өгөгчийн онооны тайлбарууд
 • Бизнес эрхлэх, эхлүүлэх хэв шинжийн график
 • Цаашид ур чадвараа хөгжүүлэх тайлбар зөвлөмжүүд