Менежерийн ур чадварыг үнэлэх сорилоор бие хүний онцлог шинж, үнэ цэнэ болон хүнийг удирдан ажиллах үйл ажиллагаанд холбогдох ур чадварыг үнэлэх боломжтой. Энэхүү үнэлгээний арга нь ажлын байран дээрх 21 чухал чадваруудтай холбогдох бие хүний 19 онцлог шинжийг тодорхойлно.

 • Ажилд сонгон шалгаруулж авах
 • Карьер төлөвлөлт
 • Ур чадварын үнэлгээ
 • Гүйцэтгэх удирдлага ба менежерүүд
 • 114 асуулт
 • 20-25 минут
 • Монгол, Англи хэл дээр
 • График ба дэлгэрэнгүй хүснэгт
 • Хувь хүний онцлог шинжийн тайлбарууд
 • 21 түлхүүр зан төлөв, ур чадвартай тухайн хүний үнэлгээ хэрхэн нийцэж байгаа эсэхийг шалгах
 • Байгууллагын ур чадварын модельтой ажил горилогчийн өрсөлдөх чадвартай нийцэж байгаа эсэхийг шалгах